Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Model Ryzyko stopy procentowej

Model Ryzyko stopy procentowej jest aplikacją wspomagającą proces zarządzania bankiem. Przeznaczony jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się analizą ryzyk bankowych. Poprzez zaczytanie danych zewnętrznych z systemu księgowego model umożliwia sporządzenie raportów dotyczących ryzyka stopy procentowej. Za jego pomocą możliwa jest analiza poziomu ryzyka stopy procentowej, na jakie narażony jest Bank.


Zadania programu:
 • Przeprowadzanie statycznych analiz w zakresie poziomu i struktury aktywów i pasywów oprocentowanych.
 • Przeprowadzanie dynamicznych analiz w zakresie prognozy stóp procentowych i jej wpływu na wyniki odsetkowe, poprzez możliwość wprowadzania w arkuszu Prognoza pięciu kolejno następujących po sobie zmian stóp procentowych: stopy redyskonta weksli NBP, stawki WIBID/WIBOR 1M/3M, rentowności papierów skarbowych i stóp Banku, osobno dla aktywów (kredytów) i pasywów (depozytów).
 • Uwzględnienie wszystkich aktywów i pasywów oprocentowanych oraz zobowiązań pozabilansowych, które w okresach przyszłych mogą przekształcić się w pozycje bilansowe oprocentowane.

Główne zalety programu:

 • Zautomatyzowanie procesu zaczytywania podstawowych danych zewnętrznych,
 • Łatwość sporządzania analiz (zostało wprowadzonych wiele nowych rozwiązań w stosunku do modelu udostępnianego do tej pory na szkoleniach),
 • Możliwość analizy stóp procentowych Banku Centralnego i stawek rynkowych,
 • Przygotowane do wydruku tabele – raporty,
 • Możliwość obserwacji danych w postaci graficznej (wykresy),
 • Analiza opisowa generowana automatycznie na podstawie danych z Modelu.

Informacje techniczne:
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wykorzystujący makra VBA w celu automatyzacji procesu zaczytywania danych.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Model do sporządzania comiesięcznej analizy ryzyka stopy procentowej - zawiera również automat do sporządzenia analizy opisowej w aplikacji MS Word,
 2. Instrukcja obsługi modelu,
 3. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej, spójne z oferowanym modelem,
 4. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.
Obraz: