Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Model Szacowanie kapitału wewnętrznego ICAAP

Szacowanie kapitału wewnętrznego w ramach II Filaru NUK jest wymogiem nadzorczym, wynikającym z Ustawy Prawo bankowe oraz z Uchwały 258/2011 KNF.
Model zapewnia szacowanie poziomu ryzyka oraz wyznaczenie dodatkowego wymogu kapitałowego, w przypadku przekroczenia parametrów kontrolnych (limitów).

W ramach modelu dokonywane jest szacowanie wymogów z następujących rodzajów ryzyka:

Ryzyka Filaru I:
 1. FI (W) – weryfikacja wymogów kapitałowych Filaru I (ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe);

Szacowanie kapitału wewnętrznego z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego Filaru II:
 1. RK (D) – ryzyko koncentracji „dużych” zaangażowań;
 2. RK (B) – ryzyko koncentracji branżowej;
 3. RK (Z) –ryzyko koncentracji zabezpieczeń;
 4. RK (I) – ryzyko koncentracji w jednorodnym instrumencie finansowym;
 5. RK (R) – ryzyko koncentracji geograficznej;
 6. RP – ryzyko płynności;
 7. RSP – ryzyko stopy procentowej – wyłączone do oszacowania w modelu RSP, z uwagi na złożoność danych niezbędnych do oszacowania poziomu ryzyka, jak też w celu zachowania spójności wyliczeń ICAAP z analizą rsp,
 8. RWF – ryzyko wyniku finansowego;
 9. RKAP – ryzyko kapitałowe;
 10. RPoz – pozostałe ryzyka:
  1. ryzyko cyklu gospodarczego,
  2. ryzyko strategiczne,
  3. ryzyko utraty reputacji,
  4. ryzyko transferowe,
  5. ryzyko rezydualne,
  6. ryzyko modeli.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:
 1. Model Szacowanie kapitału wewnętrznego z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,
 2. Kapitałowy test warunków skrajnych,
 3. Syntetyczna Mapa ryzyka z określeniem profilu ryzyka,
 4. Raport zbiorczy w układzie tabelarycznym w zakresie oszacowanego poziomu kapitału wewnętrznego wraz z monitorowaniem limitów alokacji funduszy własnych,
 5. Wersja opisowa raportu, wnioskowanie.
 6. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.

Istnieje możliwość powiązania modelu ICAAP z danymi z innych analiz, wykonywanych w Banku.
Obraz: