Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Rybaki 13/5
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-883 Poznań

Analiza bazy klientów

Baza klientów Banku badana jest przy okazji analiz ryzyka kredytowego i ryzyka płynności. Jednak analizy te sprowadzają się jedynie do określania struktury podmiotowej portfela kredytowego lub bazy depozytowej. Za pomocą analizy statystycznej możliwe jest wyodrębnienie grupy klientów kluczowych na podstawie analizy krzyżowej takich cech, jak miejsce zamieszkania, wiek, rodzaj wykonywanej pracy, kwoty i rodzaje kredytów. Po zestawieniu takiej analizy z charakterystyką poszczególnych gmin/powiatów na terenie których działa Bank, możliwe jest wskazanie słabych i mocnych stron obecnej struktury klientów, a także określenie dalszych kierunków rozwoju Banku.

Po tak przeprowadzonej analizie możliwe jest lepsze zarządzanie nowymi produktami Banku oraz strategią marketingową.


Oferta dotyczy analizy aktualnej sytuacji klientów Banku składającej się z:

  1. Analizy statystycznej klientów z wyodrębnieniem grup najliczniejszych, najbardziej dochodowych, o największej fluktuacji,
  2. Raportu zestawiającego uzyskane wyniki z danymi makroekonomicznymi oraz charakterystyką regionu, w którym działa Bank,
  3. Analizy atrakcyjności poszczególnych gmin/powiatów, na terenie których działa Bank,
  4. Propozycji nowych produktów oraz strategii marketingowych mających na celu wykorzystanie przedstawionych w analizie szans oraz zapobieganie uwidocznionym zagrożeniom.